Regulamin

 

Regulamin serwisu 
I.Postanowienia ogólne:
1. za serwis uznaje się witrynę internetową www.futbolweb.pl
2. za użytkownika serwisu uznaje się każdą osobę korzystającą z www.futbolweb.pl
3. Regulamin może zostać zmieniony, przy czym na łamach serwisu jest zawsze dostępna jego aktualna i obowiązująca wersja.
4.Przystąpienie do Serwisu jest dobrowolne.
II. Wstęp.
1. Właściciel serwisu bądź osoby przez niego upoważnione mają prawo do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu regulaminu, jeżeli naruszenie regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie.
2. Administrator, wprowadzając nowe opcje funkcjonalne dotyczące Serwisu, może informować o nich Uczestników w formie komunikatów zamieszczonych w Serwisie.
3. Teksty publikowane przez użytkowników serwisu na stronach www.futbolweb.pl są ich prywatnymi opiniami.
4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prywatne opinie użytkowników serwisu, przerwy w działaniu serwisu,.
5. .
6. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z serwisu, nawet jeśli o możliwości wyniknięcia takich szkód został poinformowany.
7. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
8. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów i komentarzy, które:
1. zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) reklamują inny serwis lub przedmiot, zawierają treśći pornograficzne, naruszają dobre imię serwisu, . 
9. Czerpanie korzyści majątkowych przez użytkownika serwisu w związku z korzystaniem z niego jest zabronione.
10. Korzystając z Serwisu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu. 
11. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz Regulaminu Serwisu futbolweb..pl ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. 
||Zasady korzystania:
12. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Operatora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób. 
13. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie są wiarygodne i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób


Regulamin serwisu 

 
Postanowienia ogólne:

Administratorem i właścicielem serwisu futbolweb.pl jest firma P.H.U Polish Freestyle z siedzibą w Lgocie Górnej zwana w dalszej części Administratorem

 

1. Za serwis uznaje się witrynę internetową www.futbolweb.pl. za użytkownika serwisu uznaje się każdą osobę korzystającą z www.futbolweb.pl

 

2. Regulamin może zostać zmieniony, przy czym na łamach serwisu jest zawsze dostępna jego aktualna i obowiązująca wersja.

 

3.Przystąpienie do Serwisu jest dobrowolne.

 

4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z serwisu, nawet jeśli o możliwości wyniknięcia takich szkód został poinformowany, za przerwy w działaniu oraz za prywatne opinie użytkowników.

 

5. Użytkownik potwierdza , że zapoznał się z niniejszym regulaminem serwisu futbolweb.pl a także akceptuje wszystkie postanowienia  w regulaminie oraz że ponosi pełną odpowiedzialność za konto

 

6. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Futbolwe.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

 

 

Rejestracja:

 

1.Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: futbolweb.pl/info/tos. W formularzu należy podać takie dane jak: identyfikator, hasło i adres email. Jednocześnie Użytkownik może w każdej chwili przerwać proces rejestracji, kasując tym samym swoje dane z systemu. 

 

2.Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.

 

3.Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy nastąpią w nich jakieś zmiany.

 

4.Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.

5.W przypadku notorycznego lub jawnego łamania zasad Regulaminu, pracownicy Serwisu mają prawo do permanentnego zawieszania Konta Użytkownika.

 

Zasady korzystania:

 

 

1.Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie są wiarygodne i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób

 

2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Operatora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób. 

 

3. Administrator nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne usług oferowanych w ramach Serwisu i Społeczności.

4.Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu lub Społeczności przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu 

5. FutbolWeb.pl zastrzega sobie prawo do usuwania opinii internautów, które naruszają w rażący sposób zasady netykiety oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy użytkowników

 

6. Futbolweb.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania futbolweb.pl przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć, filmów lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.

 

7. Niedozwolone jest:

używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

obrażanie innych osób,

promowania innych stron internetowych, 

łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,

wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.

 

8. Futbolweb.pl nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

 

9. Futbolweb.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji: wyglądu Serwisu, jego Usług (funkcji) oraz prezentowanych danych bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

 

 

Regulamin

 Futbolweb.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu treści Regulaminu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2010